Điểm thi môn Các phương pháp phân tích sắc ký và ứng dụng – Hoá học K31 BSMS