Điểm thi môn Kỹ thuật và phương pháp trong sinh thái và tiến hoá phân tử – Sinh thái K30