THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng học các môn trong học phần 2 của lớp cao học khóa 31/2021. (Xem file đính kèm)