THÔNG BÁO

Môn Các phương pháp phân tích tính chất vật liệu của lớp cao học ngành Khoa học vật liệu khoá K31/2021 sáng ngày 29/5/2022 (chủ nhật) chuyển sang học tại phòng I24.

Tuần sau học lại phòng I33 bình thường.