ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  67/SĐH

TP.HCM, ngày 06 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v không mở một số môn cao học trong nhóm học phần 2 khóa 31

Theo quy chế đào tạo sau đại học, các môn học sau đây không mở trong nhóm học phần 2 của khóa 31 do số lượng học viên đăng ký không đủ 10 học viên:

STT Tên môn Ngành Số HV đăng ký
1 Phân tích hệ thống Vi sinh vật học 7

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh