Điểm thi môn Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong ghi đo bức xạ, DBTS K30 VLHN