THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học cập nhật lịch thi kết thúc học phần cao học khóa 31/2021 ngành Công nghệ sinh học, ngành VLKT-chuyên ngành Giảng dạy vật lý thực nghiệm, ngành Hóa học các môn sau:

1. Ngành Công nghệ sinh học

Môn Sinh học phân tử tế bào thi vào ngày 04/5/2022 (thứ 4) lúc 8g00 tại phòng E404

2. Ngành Vật lý kỹ thuật – chuyên ngành Giảng dạy vật lý thực nghiệm

Môn Lý thuyết hạt nhân thi vào ngày 07/5/2022 (thứ 7) lúc 14g00 tại phòng F301

3. Ngành Hóa học

Môn Kỹ thuật điện hóa và ứng dụng thi vào ngày 07/5/2022 (thứ 7) lúc 14g00 tại phòng F301