ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 13 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Căn cứ theo kế hoạch học tập của Trường, Phòng đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của các lớp cao học Khóa 30/2020 như sau:

1. Hồ sơ đăng ký gồm có:

– Phiếu đăng ký đề tài (File đính kèm)

– Đề cương luận văn thạc sĩ (File đính kèm)

2. Thời hạn đăng ký:

Học viên nộp hồ sơ đăng ký luận văn thạc sĩ tại Bộ môn, Khoa, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/5/2022.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh