Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn đính kèm), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến học viên cao học, nghiên cứu sinh về việc thực hiện trả lời “Phiếu khảo sát chất lượng đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMyq4i8Pi5URGokH_Mcl5fV7ckW613JvJ5x_DdZLQCD_rt-A/viewform

Đề nghị các Anh/Chị học viên vui lòng thực hiện trả lời khảo sát trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/3/2022.