ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/SĐH

TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc nộp bài thi giữa kỳ môn Triết – Khóa tháng 3/2022
(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch nộp bài thi giữa kỳ học môn Triết học khóa tháng 3/2022 như sau:

1/ Bài thi soạn trên khổ giấy A4, định dạng .pdf

  • Học viên soạn bài trên Word định dạng .docx sau đó chuyển sang file định dạng .pdf rồi tải bài lên link tại mục 3 thông báo này.
  • Lưu ý: Học viên không được dùng file ảnh chụp để nộp bài. Các bài thi nộp dạng ảnh chụp sẽ không được chấm điểm.

2/ Thời gian nộp bài: trước 16g00, ngày 22/3/2022. Sau thời gian này link nộp bài sẽ khóa.

3/ Học viên nộp bài thi tại link: https://forms.gle/izNKLFLZWnavkaWf8

4/ Lưu ý khi nộp bài:

  • Học viên sử dụng email đã đăng ký lớp học để gửi bài thi.
  • Tại link nộp bài học viên điền đầy đủ thông tin cá nhân và tải file bài thi giữa kỳ vào mục “Nộp bài thi giữa kỳ”.
  • Tên file bài thi giữa kỳ: đặt tên không bỏ dấu theo qui ước như sau: mã số HV/NCS – Họ tên HV/NCS (ví dụ: Trần Văn Nam, mã số HV: 20N21011, tên file bài thi như sau: 20N21011 – Tran Van Nam)
  • Sau khi thực hiện gửi bài thi qua link thành công, thư xác nhận nộp bài sẽ được tự động gửi qua email của học viên (vui lòng kiểm tra email tại cả 2 mục “hộp thư đến (inbox)” và mục “thư rác (spam)”
 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh