ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

v/v Nghỉ học môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khóa tháng 3/2022

 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HCM THÔNG BÁO

 

Môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khóa tháng 03/2022 sẽ nghỉ học ngày 15/3/2022.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Nguyễn Xuân Vinh