Điểm thi môn Cấu trúc nguyên tử và phân tử, VLLT K29