Điểm thi môn Các phương pháp phân tích và khai thác dữ liệu – VLDC K29