Điểm thi môn Các mô hình ứng dụng trong nghiên cứu và dự báo môi trường – Hải dương K29