ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

v/v Nghỉ học môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khóa tháng 3/2022

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Môn Triết chương trình dành cho học viên sau đại học khóa tháng 03/2022 sẽ nghỉ học ngày 01/3/2022 và bắt đầu học lại bình thường từ ngày 03/3/2022 (thứ 5).

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh