Điểm thi môn Y sinh học tái tạo – Di truyền học K29 (ngày thi: 19/11/2021)