Điểm thi môn Chuyên đề quản lý môi trường, QLMT K29