Trang thông tin luận án – Huỳnh Thanh Toàn – Toán ứng dụng