ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139 /SĐH TPHCM, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ

Kỳ thi ngày 19/12/2021

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM xét chuẩn đầu ra môn ngoại ngữ, kỳ thi ngày 19/12/2021:

1. Thang điểm đánh giá

Học viên đạt yêu cầu chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh chương trình thạc sĩ tại ĐHQG-HCM khi tổng điểm 4 kỹ năng đạt tối thiểu 80/160 điểm

2. Kết quả thi (Danh sách đính kèm)

2.1 Học viên của trường ĐH KH Tự nhiên:

Phòng ĐT Sau đại học sẽ tự cập nhật kết quả thi của học viên vào bảng điểm cao học và không cấp giấy báo điểm cho học viên.

2.2 Học viên không thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chuyển kết quả thi đến Trường (cơ sở) học cao học của học viên và không cấp giấy báo điểm cho từng học viên.

3. Phúc khảo điểm thi:

Học viên đăng ký phúc khảo điểm thi (Đọc-Nghe-Viết) từ ngày 04/01/2022 đến 11/01/2022.

  • Mẫu đơn: Đính kèm
  • Lệ phí phúc khảo: 100.000đ/ bài.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh