ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  TPHCM, ngày 06  tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 5 chương trình cao học khóa 30/2020

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của UBND TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo học viên cao học Khóa 2020 đăng ký học phần 5 theo hình thức trực tuyến như sau:

  • Học viên cao học khóa năm 2020 thực hiện đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 5 theo thời khóa biểu (Xem file đính kèm) trong các đường link bên dưới.
  • Thời gian đăng ký: từ ngày 06/12/2021 đến 09/12/2021.
  1. Khoa Toán – Tin học: https://forms.gle/RiDZphwJKMhEQ4178
  2. Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật: https://forms.gle/beReoTT1xzVLdvj26
  3. Khoa Hóa học: https://forms.gle/ctA5URo8Kxr1uSgK7
  4. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học: https://forms.gle/XH6SGND8dYJBhxpx6
  5. Khoa Môi trường: https://forms.gle/UEk2cXam9GouedqF9
  6. Khoa học vật liệu: https://forms.gle/VhYM98NSSHzEdjFB7
  7. Khoa Điện tử Viễn thông: https://forms.gle/3HdmSrvyyFwmZpg89

Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên cao học đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

 

Nơi nhận:
–  Website: sdh.hcmus.edu.vn
–  Lưu  SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh