ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung chương trình cao học khóa 29/2019

Ngành Kỹ thuật điện tử – chuyên ngành Điện tử Viễn thông Máy tính, Vi điện tử và thiết kế vi mạch

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Đề nghị học viên cao học khóa 29/2019 của ngành Kỹ thuật điện tử – chuyên ngành Điện tử Viễn thông Máy tính, Vi điện tử và thiết kế vi mạch đăng ký tín chỉ môn học bổ sung theo hình thức trực tuyến như sau:

Thời gian đăng ký: từ ngày 09/12/2021 đến 13/12/2020.

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Đăng ký môn học theo đường link: https://forms.gle/3HdmSrvyyFwmZpg89

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh