ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 21 tháng 10 năm 2021

 

 THÔNG BÁO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Phòng đào tạo sau đại học thông báo học viên cao học khóa 29/2019 có tên trong Danh sách đính kèm đã đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ đợt 2 theo hình thức trực tuyến nộp lại bản chính phiếu đăng ký.

Thời gian nộp: từ ngày 25/10/2021 đến ngày 05/11/2021

Địa điểm nộp: Phòng Đào tạo Sau đại học.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh