ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 18C62002 PHAN XUÂN ANH Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý thực vật Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của lông tiết chứa tinh dầu ở cây hương nhu tía (Ocimum sanctum L.) 1239/QĐ-KHTN ngày 08/10/2021 9 giờ 45 22/10/2021
2. 18C62006 NGUYỄN HỒNG BỬU VINH Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý thực vật Tìm hiểu hoạt động của mô phân sinh dày cấp một trong sự tăng trưởng của củ nghệ trắng Curcuma aromatic Salisb 1240/QĐ-KHTN ngày 08/10/2021 8 giờ 00 22/10/2021
3. 16C62006 NGUYỄN TIẾN ANH HUY Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý thực vật Tìm hiểu sự đáp ứng với ánh sáng xanh và đỏ ở cây và lá Methi (Trigonella foenum-graecum L.) 1241/QĐ-KHTN ngày 08/10/2021 7 giờ 30 22/10/2021
4. 18C62001 TRẦN TÚ KHOA Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý thực vật Nghiên cứu sự tăng trưởng của cây xích hoa xà (Plumbago indica L.) từ nuôi cấy in vitro trong giai đoạn vườn ươm 1242/QĐ-KHTN ngày 08/10/2021 9 giờ 45 22/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/RbhcCshBUsBcUm967 từ ngày 15/10/2021 đến ngày 17/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.