ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 08 tháng 10 năm 2021

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Stt

Mã HV Họ tên học viên Ngành Tên đề tài QĐ Thành lập HĐ BVLV

Ngày bảo vệ

1. 16C32024 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Quang học Chế tạo và khảo sát tính chất quang – điện của cấu trúc n-MoS2/p-Si (100) nhằm ứng dụng trong pin mặt trời 1218/QĐ-KHTN ngày 05/10/2021 14 gờ 00 23/10/2021
2. 16C32027 CAO THỊ THANH TRÀ Quang học Ứng dụng Zemax thiết kế hệ phát sóng hài bậc hai 1219/QĐ-KHTN ngày 05/10/2021 15 giờ 00 23/10/2021
3. 18C32016 TRẦN VĂN PHƯỚC Quang học Nghiên cứu chế tạo màng mỏng silic tinh thể nano pha tạp loại n ứng dụng trong pin mặt trời graphene 1243/QĐ-KHTN ngày 08/10/2022 16 giờ 00 23/10/2021

Thành phần tham dự bảo vệ trực tuyến (online):

  • Học viên cao học có tên trong danh sách trên
  • Tất cả thành viên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ theo Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN

Cách thức tham dự buổi bảo vệ: Sử dụng phần mềm trực tuyến zoom

Khách ngoài Trường, SV, HV, NCS có nhu cầu tham dự buổi bảo vệ luận văn vui lòng đăng ký tại LINK https://forms.gle/fqjaTR9QvT4uPSFa8 từ ngày 16/10/2021 đến ngày 18/10/2021 để được cung cấp mật khẩu tham gia.