Quyết định 1177/QĐ-KHTN ngày 27/9/2021 về việc công nhận phương thức đào tạo của học viên cao học khóa năm 2020