ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học ngành Quản lý tài nguyên môi trường khóa 29/2019

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của UBND TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo học viên cao học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường khóa 29/2019 đăng ký môn học theo hình thức trực tuyến như sau:

– Học viên cao học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường khóa 29/2019 thực hiện đăng ký tín chỉ môn học theo link https://forms.gle/ztcSjcHvtY6qeiD8A

– Thời gian đăng ký: từ ngày 17/8/2021 đến 19/8/2021.

– Lịch học:

Stt

Tên môn học CBGD

Ngày học

1. Biến đổi khí hậu, đánh giá và quản lý tác động PGS.TS. Đào Nguyên Khôi Sáng chủ nhật

(8g00)

Phòng Đào tạo sau đại học đề nghị các anh chị học viên cao học đăng ký học phần đúng hạn. Các link đăng ký môn học sẽ được đóng sau khi hết thời hạn đăng ký môn học.

 

Nơi nhận:

–  Website: sdh.hcmus.edu.vn

–  Lưu  SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh