Điểm thi môn Mô hình hóa thống kê – CST cho tin học chuyên ngành Khoa học dữ liệu K30