Điểm thi môn Di truyền và thực nghiệm – SHTN chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K29