Điểm thi môn Mô hình động vật trong nghiên cứu y sinh – CNSH K29