Điểm thi môn Phương pháp số trong tối ưu – Toán UD chuyên ngành Giáo dục toán học K29