Điểm phúc tra môn Sinh học ung thư – CNSH K29 (ngày thi: 18/9/2020)