THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng học các môn trong học phần 2 của lớp cao học khóa 30/2020. Bắt đầu từ ngày 07/5/2021 đến kết thúc môn, ngày học, giờ học không thay đổi như sau:

1. Sinh học phân tử tế bào của lớp cao học ngành Di truyền khóa 30/2020 chuyển sang học tại phòng E404

2. Các phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu hợp chất hữu cơ của lớp cao học ngành Hóa sinh khóa 30/2020 chuyển sang học tại phòng I76