Thông báo thời khóa biểu học phần 2 lớp cao học khóa 30/2020 có phòng học cập nhật ngày 19/4/2021