THÔNG BÁO

Chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2021

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin từ ĐHQG-HCM về chương trình thực tập quốc tế tại Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 1 năm 2021.

Đối tượng: Ứng viên đang theo học chương trình bậc Thạc Sĩ hoặc Tiến tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM.

Xem công văn đính kèm

Trân trọng