ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký tín chỉ bổ sung HP2 chương trình cao học khóa 30/2020

ngành Sinh học thực nghiệm – Giảng dạy sinh học thực nghiệm

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Đề nghị học viên cao học khóa 30/2020 của ngành Sinh học thực nghiệm – chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký bổ sung tín chỉ h5c phần 2 môn học “Anh văn chuyên ngành”.

Thời gian đăng ký: từ ngày 06/4/2021 đến 08/4/2021.

Ngày học: Chiều Thứ 7 (13g00) thời gian bắt đầu từ 03/7/2021 đến 28/8/2021.

Mẫu phiếu đăng ký môn học (Xem file đính kèm)

Học viên có thể đăng ký môn học online theo link dưới đây:

Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học: https://forms.gle/Khoa_Cong_nghe_Sinh_hoc

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh