Thông báo điều chỉnh kết quả môn Phương pháp nghiên cứu khoa học khóa 30/2020 ngành Sinh