THÔNG BÁO

Môn học bổ túc kiến thức “Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo” lớp cao học ngành Khoa học dữ liệu khóa 30/2020 sẽ chuyển sang học tại phòng E202 bắt đầu từ ngày 03/4/2021 (Thứ 7) 15g00