ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ HP5 chương trình cao học khóa 29/2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

Học viên cao học khóa năm 2019 của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 5.

Thời gian đăng ký môn học: từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021.

Thời khóa biểu học phần 5: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (mẫu đính kèm)

Học viên có thể đăng ký môn học online theo link dưới đây:

1/ Khoa CNTT: https://forms.gle/Khoa_hoc_may_tinh

2/ Khoa Vật lý: https://forms.gle/Khoa_Vat_ly

3/ Khoa Sinh: https://forms.gle/Khoa_Sinh

4/ Khoa Địa chất: https://forms.gle/Khoa_Dia_chat

5/ Khoa Môi trường: https://forms.gle/Khoa_Moi_truong

Lưu ý:

  • Học viên phải tự đăng ký môn học, không được đăng ký thay.
  • Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

   (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh