ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tín chỉ học phần 2 chương trình cao học khóa 30/2020

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

 

Học viên cao học khóa năm 2020 của các ngành đã có lịch học các môn được mở trong danh sách đính kèm đến phòng Đào tạo Sau đại học đăng ký tín chỉ môn học cho nhóm học phần 2.

Thời gian đăng ký: từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021.

Thời khóa biểu: (Xem file đính kèm).

Mẫu phiếu đăng ký môn học (Mẫu đính kèm)

Học viên có thể đăng ký môn học online theo link dưới đây:

  1. Khoa Công nghệ Thông tin: https://forms.gle/Khoa_Cong_Nghe_Thong_Tin
  2. Khoa Toán – Tin học: https://forms.gle/Khoa_Toan_Tin_hoc
  3. Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật: https://forms.gle/Khoa_Vat_ly_Vay_ly_Ky_thuat
  4. Khoa Điện tử – Viễn thông: https://forms.gle/Khoa_Dien_tu_Vien_thong
  5. Khoa Hóa học: https://forms.gle/Khoa_Hoa_hoc
  6. Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học: https://forms.gle/Khoa_Cong_nghe_Sinh_hoc
  7. Khoa Môi trường: https://forms.gle/Khoa_Moi_truong
  8. Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu: https://forms.gle/Khoa_Khoa_hoc_Cong_nghe_Vat_lieu

Sau thời hạn nêu trên, học viên không đăng ký môn học xem như tự ý không tham gia môn học đó và Nhà trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung với bất cứ lý do gì.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh