Điểm thi môn Sinh lý động vật và thực nghiệm – GDSHTN K29