ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 28/SĐH TPHCM, ngày 08  tháng 3  năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí đợt 4 chương trình cao học khoá năm 2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo:

 

Các học viên cao học khóa năm 2019 đóng học phí đợt 4 từ ngày 15/3/2021 đến 31/3/2021. Mức thu: 10.530.000đ.

Học viên xem chi tiết các hình thức đóng học phí tại link sau:

https://sdh.hcmus.edu.vn/Thong-bao-hinh-thuc-dong-hoc-phi.pdf

Đối với các học viên được đơn vị chủ quản chi trả học phí, liên hệ tại phòng Đào tạo Sau đại học để được hỗ trợ cung cấp các giấy tờ cần thiết (nếu có). Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Nhà Trường đề nghị các anh chị học viên thực hiện nghĩa vụ đóng học phí đúng hạn theo thông báo của Trường.

 

Nơi nhận:

https://sdh.hcmus.edu.vn/

– Lưu: SĐH

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh