THÔNG BÁO

Phòng ĐT SĐH chuyển tiếp Quyết định số 74/QĐ-ĐHQG ký ngày 29/01/2021 của ĐHQG-HCM về việc “Cấp học bổng Sau đại học của ĐHQG-HCM” năm 2020.

Xem công văn (Đính kèm)

Trân trọng