Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc thay đổi phòng học một số môn học của khóa 29 và khóa 30 như sau:

1/ Nhóm học phần 4, khóa 29/2019:

Môn Nguyên lý phát triển sản phẩm thực phẩm (ngành Hóa sinh học), chiều thứ Bảy, chuyển sang phòng F304, áp dụng đến hết nhóm học phần.

2/ Nhóm học phần 1, khóa 30/2020:

  • Môn Mô hình hóa thống kê (ngành Cơ sở toán cho tin học, chuyên ngành Khoa học dữ liệu), sáng Chủ nhật, chuyển sang phòng H2.2, áp dụng đến hết nhóm học phần.
  • Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (ngành Cơ sở toán cho tin học, chuyên ngành Khoa học dữ liệu), chiều thứ Bảy, chuyển sang phòng H2.2, áp dụng đến hết nhóm học phần.
  • Môn Các nguyên lý khoa học môi trường (ngành Khoa học môi trường), sáng Chủ nhật, chuyển sang phòng B37, áp dụng đến hết nhóm học phần.
  • Môn Phương pháp toán cho tin học và giải thuật (ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin), chiều thứ Bảy, ngày 30/01/2021 chuyển sang học tại phòng C22.
  • Môn Kỹ thuật di truyền vi sinh (ngành Vi sinh vật học), chiều thứ Bảy, ngày 30/01/2021 chuyển sang học tại phòng F203.