Điểm thi môn Sự vỡ sóng đại dương và thông lượng sol khí từ biển – Hải dương K29