Điểm thi môn Quản lý tài nguyên và môi trường biển – Hải dương K29