Điểm thi môn Mô hình toán trong kinh tế – Giáo dục toán học K29