ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Vật lý Địa cầu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Vật lý Địa cầu:

  1. Tên môn học: Vật lý địa cầu môi trường (3TC)
  2. Giảng viên: TS. Nguyễn Thành Vấn
  3. Thời gian học: 8g30 thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/02/2021
  4. Phòng học: Bộ môn Vật lý địa cầu
  5. Đối tượng học: Nghiên cứu sinh và Nghiên cứu sinh dự bị khoá năm 2020

Lưu ý:

  • NCS và NCS dự bị không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh