ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch học học phần tiến sĩ ngành Hóa lý thuyết & Hóa lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo lịch học học phần tiến sĩ ngành Hóa lý thuyết & Hóa lý:

  1. Tên môn học và Giảng viên phụ trách môn học
Stt Tên môn học Giảng viên Lịch học Phòng học
1 Vật liệu xốp (3TC) TS. Phạm Cao Thanh Tình Sáng thứ 7 (8g00-11g30) Phòng I.69A

(VP Bộ môn)

2 Khoa học vật liệu tính toán (3TC) PGS.TS. Phạm Trần Nguyên Nguyên Chiều thứ 7 (13g00-17g30) Phòng I.77 (PTN Hóa tin)
3 Quang điện hóa và ứng dụng (3TC) PGS.TS. Nguyễn Thái Hoàng Tối thứ 2 (18g00-20g30) Phòng I.69A

(VP Bộ môn)

  1. Thời gian học: bắt đầu từ ngày 27/2/2021
  2. Đối tượng học: Nghiên cứu sinh khoá năm 2020

Lưu ý:

  • NCS không tham dự khóa học xem như tự ý bỏ học và phải học lại cùng khóa sau, mức thu học phí học lại theo qui định của khóa học hiện tại.
  • Giảng viên lên lớp 50% thời lượng môn học. Người học tự học 50% thời lượng môn học.
 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh