THÔNG BÁO

Môn Mô hình hóa thóng kê của lớp cao học ngành Cơ sở toán cho tin học – chuyên ngành Khoa học dữ liệu khóa 30/2020 kể từ ngày 24/01/2021 (chủ nhật) chuyển sang học tại phòng F303 đến kêt thúc môn.