THÔNG BÁO

Các lớp cao học khóa 29/2019, khóa 30/2021 có thay đổi phòng học một số môn học như sau:

Bắt đầu từ tuần 11/01/2021 đến kết thúc môn

STT

Tên môn Ngành – khóa

Phòng chuyển

1 Giải tích trên đa tạp Toán giải tích Khóa 29/2019, khóa 30/2020 Phòng F303 chuyển sang phòng F302
2 Phân tích hệ thống Vi sinh Khóa 29/2019 Phòng E402 chuyển sang phòng B37
3 Xúc tác đồng thể trong tổng hợp hữu cơ Hóa hữu cơ Khóa 29/2019 Phòng B42 chuyển sang phòng B37
4 Phương pháp nghiên cứu khoa học CST – chuyên ngành Khoa học dữ liệu Khóa 30/2020 Phòng E402 chuyển sang phòng F304
5 Mô hình hóa thống kê CST – chuyên ngành Khoa học dữ liệu Khóa 30/2020 Phòng E302 chuyển sang phòng B37
6 Chuyên đề 2: tư duy phản biện Vật lý lý thuyết Khóa 30/2020 Phòng H2.3 chuyển sang phòng F300